Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Minilex

Her finder du en liste af ord, som du kan støde på i arbejdet med din opgave.

Klik på et emne for at se dets forklaring.

Addiktiv adfærd
En afhængighedsskabt adfærd, fx ludomane, der er afhængige af at spille eller alkoholikere, der er afhængige af alkohol.
Afhængighed
I forbindelse med stofmisbrug/spil behov for gentagende indtagelse af et stof/udføre en handling for at føle velvære og undgå at føle ubehag.  
Belønningssystemet
Særlige nervebaner i hjernen, der giver os nydelse ved fx forelskelse, mad, sex eller narkotika. Hjernens belønningssystem består af nervebaner fra midthjernen (kaldet ventral tegmentum) til de limbiske områder (nucleus accumbens) og til dele af præfrontal cortex.
Betfilter
Et filter, som udelukker adgang til alle spilrelaterede sider på en bestemt computer. Betfilter er privat drevet. 
Betting
Væddemål om udfald, der ikke er givent. Der kan i princippet væddes om alt, der har et udfald i fremtiden: sportskampe, præsidentvalg, meningsmålinger, sangkonkurrencer. Bettingkulturen er omfattende og optræder på mange medier – fra ekstrabladet.dk til spiludbyderes websites.
Binomialfordeling
Når man gentager en række helt ens basiseksperimenter, der har to udfald (succes og fiasko), fremkommer en fordeling, som kaldes en binomialfordeling. Kast med en terning er et eksempel på et basiseksperiment, hvor udfaldet '6' er en succes og udfaldet 'ikke-6' i så fald en fiasko.

I mange spil er der to muligheder: man vinder eller taber det hele, dvs. ingen trøstepræmie. Hvis der er en bestemt sandsynlighed for at vinde i hvert spil, som fx at slå en sekser med en terning, og vi spiller ∩ antal gange, kan vi beregne sandsynligheden for at vinde r antal spil og angive dette i en fordeling.

Celebritykultur
Celebritykultur er den kultur, vi møder i medierne. Den er bygget op omkring celebrities, kendte personer og/i bemærkelsesværdige begivenheder, der rummer succes eller skandale, og som fremkalder fascination, projektion og drømme hos publikum.

De kendte mennesker optræder både som private og offentlige personer. Heri ligger en stor grad af fascinationen.

Medierne har altid dyrket det særegne, det unikke, det skandaløse. Det er godt stof, og deres fortællinger om kendte personers liv og skæbne har altid fascineret. Oftest er det personer inden for showbizz og sportsstjerner, der optræder, men også store erhvervsskandaler kan rumme celebritykulturens værdier.

Center for Ludomani
Center for Ludomani er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani. Centeret tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres nærmeste pårørende. Behandlingen er baseret på den kognitivt orienterede misbrugspsykologi.
Chasing
Det fænomen at man fortsætter med at spille i forsøget på i det mindste at vinde de tabte penge tilbage, hvilket som regel medfører, at man taber endnu mere. Chasing kaldes også for ludomanifælden.
Danske Spil
Danmarks største spiludbyder. Det er Danske Spils opgave at drive en spillevirksomhed inden for socialt ansvarlige rammer, idet en del af virksomhedens omsætning skal anvendes til almene formål (Tipsmidlerne). Tidligere Dansk Tipstjeneste.
Digitale indfødte
De digitale indfødte er kommet til verden efter 1995. Det er dig, dine klassekammerater og dine søskende.

I lever i en digital mediekultur, hvor det er naturligt at kommunikere i virtuelle fællesskaber. I læser ikke vejledninger til ny software, men installerer bare, afprøver og justerer. I benytter sjældent e-mails, men bruger en stor del af dagen på at vedligeholde egen profil og netværk af venner. I deler frit og frejdigt indhold med hinanden. Begrebet ’copyright’ stiller I jer undrende overfor.

Digitale indvandrere
De digitale indvandrere er født før 1995. Det er din far og mor, deres venner og deres forældre. De tager på opdagelse i den digitale mediekultur, men opholder sig ellers andre steder. De har måske en Facebook-profil, men foretrækker at kommunikere med e-mails, for det ligner da et gammeldags brev. De er omhyggelige med at installere nyt software af frygt for hackere og virus. De betragter et website som en bog, der skal læses, og hvis indhold nogen har rettighederne til.
Diskurs
Måden vi taler og skriver på. En diskursanalyse undersøger, hvordan vi benævner fænomener og begreber og argumenterer for synspunkter. Hvordan vi italesætter verden. Du kender ordet fra ’diskussion’. Spiludbyderne taler om pokerspil på en måde, Center for Ludomani på en anden måde.
Dopamin
Et organisk molekyle, der spiller en vigtig rolle som transmitterstof i hjernen hos mennesker. Der findes flere forskellige systemer i hjernen, hvor dopamin anvendes som transmitterstof. Dopamin er blandt andet involveret i belønningssystemet og i motorisk kontrol.
Dopamin-receptor
En modtagermolekyle, der sidder i cellemembranen i visse celler og bliver aktiveret af dopamin eller dopamin-lignende stoffer. Der findes flere forskellige former for dopamin-receptorer.
Empiri
Et videnskabeligt begreb for det stof, man indsamler til en nærmere undersøgelse, i bredere forstand: det vi erfarer gennem vores sanser.
Endorfiner
En gruppe af organiske molekyler der frigøres i kroppen under bl.a. hård fysisk aktivitet, smerte og orgasme. Endorfiner nedsætter smertesansningen ved at hæmme aktiviteten i de dele af nervesystemet der registrerer smerte.
Epidemiologi
Studiet af sygdommes forekomst og spredning i en befolkning, samt de årsager der ligger til grund for sygdommenes udbredelse. Epidemiologi beskæftiger sig med befolkningsgrupper og ikke enkeltindivider.
Etos
Etos appellerer til modtagerens tillid til afsenderen. Hvis afsenderen ikke fremstår troværdig har etos-argumentet ingen effekt. Ekspertudsagn og personlige historier har stor etos-appel.
Forebyggelse
En indsats, der skal forhindre en sygdom, social deroute eller lignende negative begivenheder. Forebyggelsen kan ske gennem målrettede kampagner eller ved opfølgende sundhedsundersøgelser. Kaldes også for præventive foranstaltninger. 
Flow
Flow er karakteriseret som en tilstand, hvor man fuldstændigt hengiver sig til noget og glemmer tid og sted. Oprindeligt er det beskrivelsen af en positiv tilstand, men begrebet bruges nu også i forhold til ludomani, hvor flow betegnes som ”en nydelsesfuld tilstand, hvor spillerne glemmer sig selv og mister fornemmelsen for tiden og verden omkring sig”. (Sørensen, Nielsen og Wittendorff, CEFU 2008).

Begrebet flow er beskrevet af den amerikanske psykolog Mihalyi Csikszentmihalyi.

fMRI
(funktionel magnetisk resonans-billeddannelse)

En form for hjerneskanning, der aflæser blodtilstrømningen til forskellige dele af hjernen. Det kan man fx bruge til at undersøge, hvilke dele af hjernen der bliver brugt under en given opgave.

Frontallapperne (pandelapperne)
Udgør den forreste del af storhjernen. Frontallappernes funktion er bl.a. koblet til vores personlighed, sociale evner, opmærksomhed, motorisk kontrol og belønningssystem. Frontallapperne kan inddeles i det præfrontale cortex samt de motoriske og præmotoriske områder.
Gambling
Gambling er pengespil.

Forudsætningen for at gamble eksisterer i spil, når det er umuligt at sige, hvem der vinder. Alle deltagere har en chance, ellers er det snyd og bedrag. Alt efter spiltype beror chancen på et særligt forhold mellem tilfældighed og viden om spillet, intelligens og strategi.

Gaming
At lege og at spille er tæt knyttet sammen. Brætspil, kortspil og quizzer er forskellige regelbestemte lege, der ikke har andre formål end at underholde.

To play betyder 'at lege' på engelsk. To game betyder også at lege, men i den særlige betydning, at her satser man i legen på at vinde et spil. Vi kan også sige, at i gaming er der noget på spil. Gaming har et spændingselement, som playing ikke nødvendigvis har.

Genetik
Et delområde inden for biologien, der handler om, hvordan egenskaber og træk nedarves fra forældre til afkom, og hvordan DNA er opbygget, fungerer og ændrer sig.
Hermeneutik
Læren om at fortolke. Hermeneutikkens metoder anvendes, når materialet, der undersøges, ikke er entydigt eller empirisk funderet. Det skal fortolkes. Det sker ved, at forskeren arbejder ud fra en helhedsforståelse af fx en tekst, der løbende korrigeres gennem detailstudier af teksten. En stor del af de humanistiske videnskaber anvender hermeneutik som metode. 
Hormon
En overordnet betegnelse for et kemisk signalstof som produceres i et bestemt væv og transporteres med blodet til andet væv, hvor hormonet virker. Adrenalin er et eksempel på et hormon.
ICD-10
For at kunne stille en diagnose og dermed en behandling, skal man være enige om hvilke symptomer og fund, der skal være tilstede. WHO har lavet et diagnosesystem, der bliver brugt i det meste af verden: ICD-10 (International Classification of Disease - 10.de udgave). Med ICD-10 kan resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse foretaget i et land overføres og sammenlignes med resultaterne fra andre lande.
Identitet
Identitet betyder egentlig lighed. I psykologisk forstand er identiteten udtryk for individets selvopfattelse: Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad er mine værdier? Den sociale identitet vedrører den rolle og selvopfattelse, individet indtager i forskellige grupper.
In-Vitro forsøg
I eksperimentel biologi betegner in vitro-forsøg eksperimenter udført på celler eller væv isoleret fra en organisme. In vitro kommer af latin og betyder 'i glas', fordi mange in vitro forsøg bliver lavet i reagensglas.
Kirurgi
Behandling af sygdomme og skader via operative indgreb, fx fjernelse af en hjernesvulst.
Kognitiv terapi
Kognitiv terapi er en terapiform, der som mål har, at klienten gennemskuer og overvinder den del af sin adfærd, der fører til misbrug eller afhængighed. Klienten hjælpes til at identificere problematiske tankemønstre, også kaldet for kognitive forvrængninger (fx at man tror, at man har kontrol over spillet). Klienten hjælpes til at finde et nyt handlemønster, hvilket fører til kognitive omstruktureringer.

Kognitiv terapi anvendes ofte i behandling af problemspillere, men også i behandlingen for fx depression, købemani og spiseforstyrrelser. Behandlingen bygger på det grundsyn, at den måde, vi opfatter verden, er styrende for vores følelser og handlinger. Der er med andre ord et påvirkningsforhold mellem tanker, følelser, fysik og handlinger.

Kognitiv forvrængning
Irrationel fejlslutning, der bygger på en indbildt logik. Et typisk eksempel på kognitiv forvrængning i forbindelse med spil er den opfattelse, at sandsynligheden for at vinde næste gang afhænger af udfaldet af tidligere spil. Variant: Hvis der er gået lang tid, siden spillemaskinen gav noget, og man har spillet længe, så tror spilleren måske, at den snart vil give gevinst. Et andet eksempel på spillerens fejlslutning er troen på, at tab og gevinst udjævner sig over tid. Ligeledes ser man, at problemspillere har en tendens til at tro, at svære tab må følges af gevinst, og det får dem til at fortsætte. Det kaldes chasing.

To centrale kognitive fejlslutninger i forbindelse med problemspil er 1) troen på at resultatet af spil kan forudsiges, og 2) at resultatet af spil kan kontrolleres. Selv i heldspil som bingo og spillemaskiner, der er karakteriseret ved total tilfældighed, viser spillere eksempler på irrationelle forestillinger om kontrol og forudsigelse.

Kombinationsspil
Spil der kombinerer viden, færdigheder og tilfældigheder. Viden og færdigheder har en betydning ved disse spil, men de står ikke alene. Der indgår også elementer af tilfældigheder.
Kombinatorik
En matematisk disciplin, hvor man undersøger, på hvor mange måder, kombinationer, flere sæt af variable grupper kan sættes sammen, fx antal kort, antal spillere. Kombinatorikken beregner, hvor stor sandsynligheden for en bestemt kombination af variable er, fx sandsynligheden for at få en flush i poker. 

Hver spiller får fem kort, der kan udskiftes. For at kunne vurdere sandsynligheden for forskellige kortkombinationer, må man bla. tælle, hvor mange forskellige måder, man kan få fem kort. Det er herefter nødvendigt at kunne finde antal gunstige udfald for en bestemt kortkombination og antal mulige udfald.

Logos
Logos appellerer til modtagerens fornuft. En afsender, der gør brug af appelformen logos, koncentrerer sig om saglig, objektiv og logisk bevisførelse. Faglige tekster anvender logos. 
Ludoman
En person der er afhængig af pengespil. Spillet er det centrale, venner, lektier/arbejde og fritidsinteresser nedprioriteres. Gælden er voksende, og der er risiko for isolation.
Martingale strategien (dobbelt-op-strategien)
En strategi i pengespil der handler om, at man skal doble sin indsats op, hver gang man taber. Så vil man vinde til sidst. I princippet er det korrekt, men i realiteten har de færreste mulighed for at følge den, da der ikke nogen lov om, hvornår gevinsten slår igennem. Opkaldt efter en fransk matematiker i 1700-tallet.
Neurobiologi
Det videnskabelige studie af nervesystemet.
Neurologi
Et medicinsk speciale der beskæftiger sig med sygdomme i nervesystemet.
Noradrenalin
Et organisk molekyle, der fungerer som hormon og som transmitterstof i hjernen hos mennesker. Noradrenalin er blandt andet involveret i belønningssystemet og i kamp-eller-flugt respons.
Odds
Odds optræder i væddemål som fx i Oddset. Her drejer det sig om et væddemål, som har en konkret gevinst (i modsætning til væddemål om man tør spise 5 flødeboller på rekordtid). Odds er således betegnelsen for, hvad man får ud af at have satset 1 krone, hvis man vinder væddemålet. I beregningen af odds indgår sandsynligheden for, at udfaldet (fx af en fodboldkamp) bliver, som man har satset på, samt hvor meget væddemålsudbyderen (bookmakeren) tager i betaling for at indgå væddemålet.

Hvis et væddemål er helt fair (uden bookmakerens beregning), vil præmien for et udfald med lav sandsynlighed være høj. Lad os sige, at der satses 1 krone på udfaldet ’en sekser’ i terningespil. En fair præmie for et væddemål om at slå en sekser med 1 terning vil være 6 kroner (præmieværdien), da der er en sjettedel sandsynlighed for at slå en sekser. Nu har man jo satset en krone for at få præmien på 6 kroner, derfor er gevinsten 6-1=5 kroner.

Patologisk
Sygeligt. Patologi er sygdomslære.
Patos
Patos appellerer til modtagerens følelser. En afsender, der primært udtrykker sig ved hjælp af appelformen patos vil kunne bevæge modtageren følelsesmæssigt og derved vinde sympati og anerkendelse.
PET (Positron-emissions-tomografi)
En form for hjerneskanning der via et radioaktivt mærket stof aflæser, hvor fx en dopamin-analog befinder sig i hjernen. På den måde kan man fx undersøge, hvor der findes mange frie dopamin-receptorer. 
Placebo
Et medicinsk virkningsløst præparat (fx en kalktablet) anvendt som behandling af en patient med det formål af narre patienten til at tro, at hun får virkningsfuld medicin. Hvis patienten oplever bedring eller faktisk forbedrer sin helbredsmæssige tilstand kaldes det placeboeffekt.  
Problemspiller
Problemspilleren bruger meget tid på spil. Han læser bøger om spil, udregner gevinstchancer, analyserer og vurderer. Spil lægger beslag på meget energi, fysisk som psykisk. Problemspillere bruger stadigt flere penge og mere tid på spil, samtidig med at han i et vist omfang formår at skjule sin afhængighed.
Præparat
Betegnelse for et medicinsk stof, fx ipren, et smertestillende præparat.
Psykosociale problemer
Problemer, der vedrører både de psykiske og sociale forhold hos en person.
Receptorer
Molekyler der typisk findes på overfladen af celler. Når et særligt molekyle, fx et transmitterstof, binder sig til receptoren, starter det et bestemt cellulært respons. En receptor kan sammenlignes med en lås, og et transmitterstof kan sammenlignes med nøglen til låsen.       
Respondent
Den person der svarer på et spørgeskema eller lader sig interviewe i forbindelse med kvantitative og kvalitative dataindsamlinger.
Retorik
Retorik er kunsten at overbevise sine tilhørere eller læsere på forskellig måde ved hjælp af særlige sproglige træk. Nogle af de metoder man anvender til at overbevise i retorikken, er appelformerne. Appelformerne er med til at konstruere et argument. Den græske filosof Aristoteles beskrev tre appelformer, som stadigvæk holdes i hævd: Etos, logos og patos.
Risikospiller
Risikospilleren bliver mere og mere optaget af spil og muligheden for gevinst. Han bruger fortsat flere penge på spillet. Hans spil er overvejet og planlagt, han har prøvet at vinde, men spillet griber ikke voldsomt ind i privat- og studie/arbejdsliv og er endnu ikke løbet løbsk.
ROFUS
Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. Et register, hvor man kan lade sig opføre, hvis man har behov for at blive udelukket midlertidigt eller endeligt fra at spille online spil i Danmark. Rofus administreres af Spillemyndigheden under SKAT.
Rusmidler
Stoffer man indtager for at påvirke sin psykiske tilstand. Kaffe, nikotin, alkohol og kokain er eksempler på rusmidler. Rusmidler kan i forskellig grad forårsage afhængighed, og man kan opleve abstinenssymptomer, hvis man pludselig stopper med at indtage rusmidlet.
Screening
Ordet screening er engelsk og betyder at 'sigte' eller 'sortere'. Når man screener for sygdomme, undersøger man patienten eller grupper af befolkningen for tegn på en bestemt sygdom eller forstadier til sygdom. Det sker også i forbindelse med ludomani.
Serotonin
Et organisk molekyle, der spiller en vigtig rolle som transmitterstof i hjernen hos mennesker. Serotonin er bl.a. med til at regulere humør og søvn.
Spilafhængighed
Dækker forskellige grader af afhængighed af at spille: risikospiller, problemspiller og ludoman.
Spillelovgivning
Pengespil er underkastet lovgivning. Lovgivningen regulerer markedet for spiludbyderne, og den forebygger mod spilafhængighed. Spillelovgivningen omfatter fire love. I 2012 blev spilleloven liberaliseret, således at alle spiludbydere kan søge tilladelse til at udbyde spil i Danmark samtidig med, at man forpligter sig til at bidrage til forebyggelse og behandling af samt forskning i ludomani. Tideligere var det kun Dansk Spil og automatspil, der havde lov til at udbyde pengespil i Danmark.
Spils glemsomhed
Eksempel på kognitiv forvrængning. Når man spiller et spil, der består af mange gentagelser af samme slags udfald (fx terningekast), vil man ofte glemme, at udfaldene glemmer. Kaster man fx 9 seksere i træk, tror man normalt, at det er meget usandsynligt at slå en sekser mere: Terningen må da snart lande på noget andet. Men sandsynligheden for endnu en sekser er akkurat lige så stor, som den var for den første sekser.
Store tals lov
Store tals lov er en fundamental sandsynlighedsteoretisk lov, der udgør den teoretiske baggrund for at kunne bestemme sandsynligheder for eksperimenter, der gentages mange gange. Den udtrykker, at når et tilfældigt eksperiment udføres et stort antal gange, så vil resultaternes gennemsnit nærme sig det forventede resultat. Sætningen blev påvist af Jacob Bernoulli i begyndelsen af 1700-tallet.
Synapsen
En forbindelse mellem to nerveceller eller mellem en nervecelle og en muskelcelle. I kemiske synapser overføres nervesignalet via transmitterstoffer.
Syv kompetencer, de
De syv kompetencer er de færdigheder, som en pokerspiller skal mestre for at kunne vinde og samtidig undgå ludomani. Kompetencerne er udarbejdet af Ole Bjerg, lektor ved CBS, og af Tune Seidelin, der er pokercoach. Det drejer sig om:
  1. Teknik og strategi – at have kendskab til spillets regler og muligheder
  2. Reading skills – at kunne læse modstanderen
  3. Game selection – at kunne udvælge spilleborde med svagere modstandere
  4. Bankroll management – at kunne afstemme valg af indsatsniveau, kapital og færdigheder
  5. Koncentration – at kunne fastholde fokus på spillet
  6. Tilt control – at kunne minimere store tab pga. irritation, modstandernes adfærd eller andre følelsesmæssige impulser
  7. Livsværdier og etik – at kunne vurdere spillet i forhold til spillerens (andre) livsmål

Kun de allerdygtigste pokerspillere behersker alle syv færdigheder. Amatørspillere, der selv mener, at de er dygtige, behersker ofte kun de 2-3 første kompetencer.

Tilbagebetalingsprocent
Den procentdel af den samlede indsats i et spil, der betales tilbage som præmiegevinster til spillerne.

I offentligt kontrollerede spil kan man også få oplyst, hvor stor tilbagebetalingsprocenten er. I fx Lotto/Joker er tilbagebetalingsprocenten 45. Det tilbageholdte beløb går til administration, statsafgifter, forhandlerprovision, markedsføring og almennyttige formål (Kilde: Danske Spil - Tipsmidlerne).

Tilgængelighed
Betegnelse for, hvor udbredt og hvor kort vej, der er til et pengespil. Jo højere tilgængelighed, jo højere er risikoen for at udvikle ludomani hos spilleren. Online spil er meget tilgængelige.
Tolerance (fysiologisk tolerance)
Betegnelse for at en person med tiden behøver højere og højere dosis af et stof for at opnå den ønskede effekt. Tolerance kan skyldes, at en mindre mængde af stoffet når sit mål pga. nedbrydning af enzymer eller nedregulering af antallet af receptorer.
Transmitterstof (neurotransmitter)
Et signalstof der overfører signaler mellem to nerveceller eller mellem en nervecelle og en muskelcelle. Dopamin er et eksempel på et transmitterstof.
Uafhængige hændelser
I sandsynlighedsteori betyder uafhængighed, at man kan regne sandsynligheden for to udfald ud ved at gange de enkelte udfalds sandsynligheder med hinanden. At de to udfald er uafhængige betyder, at de ikke er konsekvenser af hinanden. Hvis vi tager et terningekast, så er sandsynligheden for at slå en sekser 1/6, og sandsynligheden for at slå to seksere er 1/6 x 1/6= 36. Mere matematisk formelt skrives det P(A ∩ B) = P(A) · P(B).
WHO
Worlds Health Organization. En organisation under FN, der organiserer det globale sundhedsarbejde.